ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Van Classificeer- en conserveringsbedrijf

Verbunt B.V. (H.O.D.N. Industriële

Reiniging en conservering Verbunt)

gevestigd te 6051 EN

aan de Ervenweg 20

 

waarin geregeld is binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten.

 

Samengesteld door Van Boxtel advocaten welke het repro- en auteursrecht uitdrukkelijk aan zich voorbehoudt.

 

 

ARTIKEL 1. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen

en te verrichten diensten door Industriële Reiniging en conservering Verbunt   (de opdrachtnemer) gedaan of aangedaan met derden (de opdrachtgevers), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

 1. Eventueel toepasselijke algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.

 

ARTIKEL 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 

 1. Alle offertes en aanbiedingen als ook gegevens in o.a. advertenties en drukwerk verstrekt door

de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Indien de opdrachtgever gegevens verstrekt, wordt de prijsopgave hierop gebaseerd, en in de offerte en aanbiedingen vermeld.

 1. Een aanbod geldt slechts gedurende 30 dagen nadat het aanbod aan de opdrachtgever

kenbaar is gemaakt of gedurende een afwijkende termijn welke uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn zal de opdrachtnemer niet meer

      gehouden zijn het aanbod te handhaven.

 1. De opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te weigeren, zonder dat hij hiertoe een

      reden behoeft aan te geven.

 1. De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te

      geven. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de

      spoedeisendheid van de opdracht geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden of

      verzonden is kunnen worden, wordt de factuur tevens beschouwd als

      opdrachtbevestiging.

5 De kosten van ontwerpen, tekeningen, aanbiedingen, onderzoek en dergelijke, die de opdrachtnemer heeft moeten maken in verband met zijn aanbieding, zullen steeds aan de opdrachtgever worden gefactureerd, ook indien de aanbieding niet tot een overeenkomst heeft geleid.

 

ARTIKEL 3. _ OVEREENKOMSTEN

 

1 Overeenkomsten komen eerst tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door de opdrachtnemer, te weten door schriftelijk opdrachtbevestiging, dan wel het uitvoering geven aan de overeenkomst door de opdrachtnemer.

2 Indien de overeenkomsten en aanvullingen daarvan schriftelijk door de opdrachtnemer

      zijn bevestigd, is de opdrachtnemer aan deze gebonden voorzover en op de wijze als door

      hem bevestigd.

3 Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop door personeel van de opdrachtnemer of door tussenpersonen die handelen in diens opdracht, zijn slechts dan bindend indien een en ander door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

4 Elektronische overeenkomst:

Is sprake van een elektronische overeenkomst, dan dienen de algemene voorwaarden

vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg aan de

koper/opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Dit kan gedaan worden door middel van een hyperlink of Pdf-bestand. In ieder geval zullen de algemene voorwaarden op een zodanige wijze aan de koper/opdrachtgever worden toegezonden, dat ze door de koper/opdrachtgever kunnen worden opgeslagen en zodoende toegankelijk blijven voor latere kennisneming. Indien een zodanige toezending redelijkerwijs niet mogelijk is, staat de wet toe dat vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper/opdrachtgever bekend wordt gemaakt, waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen én dat de voorwaarden op verzoek van de koper/opdrachtgever (kosteloos) zullen worden toegezonden.

 

ARTIKEL 4. _ TEKENINGEN, ONTWERPEN ETC.

 

 1. Indien de opdrachtnemer tekeningen, ontwerpen, berekeningen en technische omschrijvingen vervaardigt, behoudt de opdrachtnemer hierop zowel de industriële als andere intellectuele rechten, evenals de auteursrechten.
 2. De opdrachtnemer erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, tekeningen, etc. welke door de opdrachtgever zijn verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. In het geval de onjuistheden, als genoemd in lid2, voor de opdrachtnemer zeer duidelijk zijn, dient hij dit aan de opdrachtgever te melden.
 4. Wordt na de offerte geen opdracht verleend, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen mits dit vooraf overeengekomen is.

 

ARTIKEL 5. PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN

 

 1. Indien ná het sluiten van de overeenkomst maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst;
 2. Prijsverhogingen ná de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om hetzij de overeenkomst te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de opdrachtgever worden doorberekend;

 

ARTIKEL 6. _ MEER- EN MINDERWERK, EXTRA KOSTEN

 

 1. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen.

Meerwerk zal schriftelijk worden opgedragen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraak van de opdrachtgever om uitvoering respectievelijk van de opdrachtnemer op verrekening daarvan, indien en voorzover door andere middelen zal worden bewezen, dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

2 De opdrachtnemer heeft het recht kosten, welke door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen:

- wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst niet de opdrachtnemer bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden;

- wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden;

- wanneer meer- en minderwerk op grond van deze voorwaarden verrekend kunnen worden.

3 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit artikel genoemde posten vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft de opdrachtnemer behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 10% van deze vermindering, tenzij de wijzigingen plaatsvonden op verzoek van de opdrachtnemer.

 

 

ARTIKEL 7. _ VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

 

1 De opdrachtnemer verplicht zich de overeenkomst goed en deugdelijk uit te voeren.

2 De opdrachtnemer behoort op de hoogte te zijn van voor het werk van belang zijnde geldende voorschriften en beschikkingen van overheidswege.

3 De opdrachtnemer verplicht zich, bij niet-overeenstemming van de samenstelling van de door de opdrachtgever aangeboden partij afval met de opgegeven specificatie op het afvalstoffenformulier, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

 

 

ARTIKEL 8. _ AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER

 

 1. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, toegebracht aan de opdrachtgever, welke het uitsluitend en rechtstreeks gevolg is van schuld van de opdrachtnemer. Dit onder voorbehoud dat slechts die schade in aanmerking komt waartegen de opdrachtnemer verzekerd is, dan wel op grond van de gebruiken in deze branche, verzekerd had dienen te zijn.
 2. De volgende schades zullen niet door de opdrachtnemer worden vergoed:
 • Schade welke het gevolg is van een door de opdrachtgever, niet van de opdrachtnemer afkomstige ontwerpen, tekeningen, gegevens of orders;
 • Schade veroorzaakt door functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de opdrachtgever werd voorgeschreven;
 • Schade veroorzaakt door ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden welke door de opdrachtgever te werk zijn gesteld;
 • Bedrijfsschade (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) waartegen de opdrachtgever zich zelf dient te verzekeren;
 • Schades toegebracht aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van het werk, dan wel waar aan gewerkt wordt, door of tijdens de uitvoering van het werk.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door opzet en/of grove schuld van hulppersonen.

4 In het geval de door de opdrachtgever te betalen som gering is in vergelijking met de door de opdrachtnemer te vergoeden schade, zal de te vergoeden schade gematigd worden.

 

 

ARTIKEL 9. _ VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de samenstelling van de door hem aangeboden partij afvalstoffen volledig in overeenstemming is met de opgegeven specificatie op het afvalstoffenformulier.
 2. Aan een op verzoek van en door de opdrachtnemer te verrichten analyse naar de aard en samenstelling van de ontstane en/of aangeboden afvalstoffen, dient door de opdrachtgever alle medewerking te worden verleend, zowel vóór, tijdens als ná (met als uiterste restrictie 30 dagen na dag van oplevering) de oplevering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer. De kosten van de analyse komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade, ontstaan door of tijdens de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.
 4. Wordt de aanvang of de  voortzetting van het werk belemmerd door omstandigheden welke voor rekening van de opdrachtgever dienen te komen, dan dient de opdrachtgever de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.

 

 

ARTIKEL 10. _ AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

 

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en aanspraken, een en ander met inbegrip van schade, dewelke ontstaat in geval de opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld, wanneer:
 • De samenstelling van de door de opdrachtgever aangeboden partij afval niet in overeenstemming is met de opgegeven specificatie op het afvalstoffenformulier;
 • Niet voldaan is aan de overige met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen voorwaarden en afspraken;
 • Derden, waaronder het Openbaar Ministerie, zich ter zake van opslag van afvalgoederen beroepen op overtreding van de milieuwetgeving.

2 Indien de schade wordt veroorzaakt door hetgeen wat door de opdrachtgever wordt voorgeschreven, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

    

 

ARTIKEL 11. _ GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

 

 1. De opdrachtnemer zal, indien blijkt dat het uit te voeren werk of een gedeelte daarvan, door een omstandigheid welke niet te wijten is aan de opdrachtnemer, is gewijzigd nadat de offerte is uitgebracht, de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.
 2. De opdrachtnemer geeft hierbij de financiële gevolgen aan, waarbij de overeengekomen wijziging als meerwerk dan wel minderwerk verrekend zal worden.

 

ARTIKEL 12. OVERMACHT

 

1 De opdrachtnemer heeft het recht, hiertoe gedwongen door overmacht, de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enigerlei vorm van schadeloosstelling. De opdrachtnemer zal echter steeds proberen aan zijn verplichtingen te voldoen.

2 Onder overmacht zal worden verstaan alle oorzaken welke geheel buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer vallen, waaronder oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, weersinvloeden, stakingen in het eigen bedrijf of een toeleveringsbedrijf (welke door opdrachtnemer niet voorkomen konden worden), niet of niet-tijdige leveringen van toeleveringsbedrijven etc.

 1. Indien de overmachtssituatie slechts van tijdelijke aard is, heeft de opdrachtnemer mede het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie is geëindigd.
 2. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt door een omstandigheid die niet aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend, heeft deze recht op het gedeelte van de overeengekomen prijs wat reeds gepresteerd is plus eventueel gemaakte kosten.
 3. Indien er sprake is van het onmogelijk worden van het werk door toedoen van de opdrachtgever of overheidsbepalingen, heeft de opdrachtnemer recht op het bedrag van de aanneemsom vermeerderd met eventuele kosten, verminderd met de bespaarde kosten door niet-voltooiing.

 

ARTIKEL 13. _ BETALINGSCONDITIES

 

1     Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, zal betaling van de voorschotnota, zijnde maximaal 40% van de vermoedelijke totaalfactuur, bij aanvang van de werkzaamheden althans 5 dagen na toezending c.q. ontvangst van de eindnota door de opdrachtgever dienen te zijn voldaan.

2    Het restant dient uiterlijk op het moment van oplevering door de opdrachtnemer te zijn voldaan.

3 De opdrachtgever is in gebreke zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling, in welke vorm dan ook, nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden of de wet.

4 Mogelijke klachten, garantie-aanspraken of tegenvorderingen van de opdrachtgever van welke aard ook, geven geen recht op niet-betaling van het verschuldigde of een gedeelte daarvan, of op schuldvergelijking.

5 De vordering tot gedeeltelijk of gehele betaling van de overeengekomen termijn is onmiddellijk opeisbaar, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd of indien deze overlijdt of in liquidatie treedt.

6 Indien betaling van een factuur niet op voornoemde wijze heeft plaatsgevonden, is de opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtgever een vertragingsrente ad 1% per maand te berekenen, vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.

7 De opdrachtgever is buiten de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door zijn niet of niet tijdige betaling veroorzaakt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom plus de tot op dat moment verschuldigde rente.

8 De opdrachtnemer is gerechtigd alle overige overeenkomsten waartoe hij zich tegenover de opdrachtgever heeft verbonden, op te schorten ingeval deze zijn betalingsverplichting niet nakomt, mits tussen de verbintenis en de betalingsverplichting voldoende samenhang bestaat.

 

ARTIKEL 14. _ OPLEVERING

 

 1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het, voorzover het door de opdrachtnemer moet worden geleverd, geheel ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.
 2. De opdrachtgever is gehouden opdrachtgever mede te delen, dat het werk te zijner beschikking staat.
 3. Niet van invloed op het ter beschikking staan van het werk zijn de volgende omstandigheden:
 • Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer enig deel of materiaal, zonder hetwelk het werk toch beantwoordt aan het gestelde doel, niet tegelijk met het overige geleverd is;
 • Indien werkzaamheden van derden nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.

4 Mits hij het voornemen daartoe tijdig aan opdrachtnemer kenbaar maakt, heeft opdrachtgever het recht voor, of op de dag van oplevering, het werk te inspecteren om na te gaan of dit voldoet aan de krachtens de opdracht daaraan te stellen eisen.

5 Alle voor deze inspectie noodzakelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 15. _ EIGENDOM

 

1 Alle geleverde goederen blijven met uitzondering van ieder ander eigendom van de opdrachtnemer voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment waarop alle vorderingen die de opdrachtnemer heeft of verkrijgt op de opdrachtgever volledig betaald zijn.

2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst, uit deze voorwaarden of uit andere hoofde na te komen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling, de goederen terug te nemen.

3 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer rust.

4 Tot zekerheid voor een correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt de opdrachtnemer daarenboven door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever, een eigendomsrecht tot zekerheid op alle goederen die de opdrachtnemer geleverd heeft en die zich nog onder de opdrachtgever bevinden.

5 De opdrachtgever is niet gerechtigd nog in eigendom aan de opdrachtnemer toebehorende goederen of diens vorderingen te verpanden of in eigendom tot zekerheid over te dragen.

6 De opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan het eigendom van de geleverde goederen onder voorbehoud van het pandrecht van de opdrachtnemer, ten behoeve andere aanspraken die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van de opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

 

ARTIKEL 16. ZEKERHEIDSSTELLING

 

1 De opdrachtgever is verplicht om, op verzoek van opdrachtnemer, voldoende zekerheid te stellen voor het door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde.

2 Blijft de opdrachtgever in gebreke met het stellen van voldoende zekerheid, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

ARTIKEL 17. OPZEGGING OVEREENKOMST

 

De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In geval van opzegging zal de opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd zijn verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer ex artikel 7:764 lid 2 BW uit de opzegging voortvloeien.

 

ARTIKEL 18. GESCHILLEN

 

Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de daartoe bevoegde burgerlijke rechter van het arrondissement van woon- of vestigingsplaats van de opdrachtnemer tenzij dit in strijd is met de wettelijke bepalingen.